AKTUELLT

PANELSAMTAL

Den 30 september publicerade Dagens Nyheter en artikel av konstkritikern Sonia Hedstrand i vilken hon målar upp en rad utmaningar för bildkonsten och bildkonstnärerna och som avslutas med en uppmaning till Konstakademien: ”Nu behöver vi konstnärer vår 300-åriga beskyddare! Konstakademien! Var är ni?”

För att fördjupa samtalet bjuder Konstakademien in Konstnärernas Riksorganisation till en diskussion om konstnärernas och Konstakademiens roll och röst i samhällsdebatten.

Datum: 29 november 
Tid: 17.00 – 19.00
Plats: Konstakademiens Hörsal

Rembrandt Harmenszoon van Rijn, 1606 – 1669. Batavernas trohetsed till Claudius Civilis 1661 –1662, olja på duk. Sedan år 1798 är Kungl. Akademien för de fria konsterna ägare till konstverket. Foto: Leif Mattsson.

BATAVERNAS TROHETSED TILL CLAUDIUS CIVILIS

Vid sammankomsten måndagen den 30 oktober beslutade Konstakademiens ledamöter att bordlägga frågan om Rembrandts  Batvernas trohetsed till Claudius Civilis.

IN MEMORIAM

(7 januari 1930 – 12 oktober 2023)
Konstnärsledamoten Lars Olof Loeld har avlidit.  

ÖGONBLICKET MELLAN FÖRE OCH EFTER

Rembrandts målning Batavernas trohetsed till Claudius Civilis.

Carl-Johan Malmberg, skribent, författare och hedersledamot av Kungliga Akademien för de fria konsterna.

”Min bok Ögonblicket mellan före och efter handlar om Rembrandt van Rijns sena målning Batavernas trohetsed till Claudius Civilis, dess bakgrund och tillkomst, motiv och tänkbara innebörder. Målningen är ett av Rembrandts allra viktigaste och allra djärvaste verk, särskilt genom sitt förunderliga ljus, en triumf för såväl måleriteknik som stämningsskapelse. Jag vill mena att målningen är det internationellt sett mest betydande konstverket i svensk ägo.” → Läs mer

Boken finns till försäljning i Konstakademiens kafé. 
Pris: 350:- inkl moms 

Konstakademien är en av många kulturinstitutioner i Sverige som har mänskliga kvarlevor i sina samlingar. Det rör sig om skelettdelar som tidigare använts i akademiens anatomiska undervisning. Kunskapsläget om kvarlevorna i samlingen är i nuläget begränsat och behöver förbättras. Konstakademien välkomnar därför att frågan uppmärksammas och påbörjar nu ett internt arbete för att utreda kvarlevornas framtid.

Idag pågår forskning och viktiga samtal om etiken kring hur kvarlevor av detta slag ska hanteras. Både inom museivärlden och samtidskonsten har frågan dykt upp. Konstnären > Simon Ferners arbete är ett exempel som visar hur viktigt det är att lyfta fram denna historia och förstå hur den påverkar oss än idag. 

Länkar till tidigare forskning:

> Rapport om mänskliga kvarlevor i svenska museisamlingar

> Forskningsprojektet Ethical Entanglements

 

KONSTAKADEMIEN I KORTHET

  • Förvaltar omkring 100 fonder och stiftelser och delar årligen ut stipendier, priser och understödsmedel till konstnärer och arkitekter om ca 7–10 miljoner kronor.
  • Arrangerar ett 20-tal utställningar per år och programaktiviteter kopplade till dessa, allt med fri entré.
  • Förvaltar den egna fastigheten.
  • Vårdar arkiv och samlingar som sträcker sig ända från 1700-talet.
  • Delar ut 4–5 utställningsstipendier per år som omfattar en utställning samt katalog.
  • Delar ut två stipendier inom Bernadotteprogrammet som omfattar ett års ateljévistelse, möjlighet till samverkan med andra akademier samt en utställning.
  • Arrangerar teckningstävling för unga tecknare i samarbete med Kungl. Hovstaterna där tre stipendiater erhåller 100 000 kr vardera.
  • Delar ut medel till publikationsstöd.
  • Upplåter lokaler till aktörer inom ett brett kulturfält och det görs ca 150 programaktiviteter per år i huset.
  • Bedriver samarbetsprojekt med systerakademier.

LÄS MER

FÖRELÄSNINGSSERIE

Tio kungliga akademier
i tid och rum

En föreläsningsserie om de tio nationella akademierna

Föreläsningsserien lyfter fram tio kungliga akademier som skapades med ett övergripande nationellt ansvar inom sina respektive specialområden. Till föreläsningsserien görs en trycksak om akademierna.


> Läs mer