KONSTAKADEMIEN I KORTHET

  • Förvaltar omkring 100 fonder och stiftelser och delar årligen ut stipendier, priser och understödsmedel till konstnärer och arkitekter.
  • Presenterar årligen ett 20-tal utställningar och programaktiviteter kopplade till dessa – alltid med fri entré.
  • Förvaltar den egna fastigheten.
  • Vårdar arkiv och samlingar som sträcker sig ända från 1700-talet.
  • Delar ut 4–5 utställningsstipendier per år som omfattar en utställning samt katalog.
  • Delar ut två stipendier inom Bernadotteprogrammet som omfattar ett års ateljévistelse, möjlighet till samverkan med andra akademier samt en utställning.
  • Arrangerar teckningstävling för unga tecknare i samarbete med Kungl. Hovstaterna där tre stipendiater erhåller 100 000 kr vardera.
  • Delar ut medel till publikationsstöd.
  • Upplåter lokaler till aktörer inom ett brett kulturfält och det görs ca 150 programaktiviteter per år i huset.
  • Bedriver samarbetsprojekt med systerakademier.

Förvaltar och möjliggör för konstnärer och arkitekter att verka i vår samtid.

Konstakademien, oberoende sedan 1735, styrs av stadgarna från 1773. 
Akademien har ingen egen förmögenhet utan förvaltar över 100 fonder och stiftelser med särskilda ändamål. Ledamöter är organiserade i ett 30-tal arbetande nämnder.

År 2023 delade Konstakademien ut över 11 miljoner kronor i stipendier, priser och understöd till konstnärer och arkitekter. Nedan följer en sammanfattning av stadgarna och hur Konstakademien idag verkar för att uppfylla dem.

Akademien för de fria konsterna har till ändamål att främja utvecklingen av målar-, bildhuggar- och byggnadskonst samt andra till bildkonsten hörande konstarter. Till fullgörande av detta ändamål tillkommer det akademien särskilt:

–        Att bevaka frågor av vikt inom bildkonsten och byggnadskonsten samt sörja för erforderlig information om dem,

Konstakademien stöder årligen över 20 bok- och katalogproduktioner inom konst och arkitektur.

–        Att hos statsmakter och myndigheter föra dessa konstarters talan,

Konstakademien för dialoger utanför medierna. Akademien har två representanter i Skönhetsrådet och har exempelvis engagerat sig i frågor som ombyggnationen av Slussen, akademiseringen av konstnärliga högre studier, opponerat sig mot sammanslagningen av Statens kulturråd och Konstnärsnämnden samt stöttar nedläggningshotade organisationer och verksamheter genom skrivelser till berörda parter.

–        Att förvalta akademiens egendom med genom tiderna förvärvade samlingar av konst och arkivalier samt göra dessa tillgängliga för forskare och allmänhet,

Konstakademien digitaliserar sina arkiv och samlingar för ökad tillgänglighet och besvarar dagligen frågor från allmänhet och forskare. Akademien förvaltar den egna fastigheten vilket delvis finansieras genom uthyrning av lokaler till ett 20-tal olika hyresgäster inom olika kulturområden, såsom konst, formgivning, mode, mat och förlag.

–        Att främja konstnärlig utbildning, däribland att vårda sig om konsthögskolor och deras studenter, samt att när akademien finner så vara angeläget bedriva fortbildning inom bildkonsten och byggnadskonsten.

Konstakademien delar årligen ut omkring 2 miljoner kronor till studenter vid konsthögskolor och främjar tvärdisciplinär forskning genom Bernadotteprogrammet.

–        Att anordna offentliga utställningar

Konstakademien presenterar årligen ett 20-tal utställningar, alltid med fri entré. Utställningsprogrammet är en blandning av utställningar curerade av Konstakademien, utställningsstipendiater samt konstnärer som ges möjligheten att själva arrangera utställningar. Detta ger konstnärer en plattform för att nå en bredare publik och möjlighet till försäljning utan provision. Sammantaget bidrar Konstakademiens utställningsverksamhet till en mångfald av konstuttryck över generationer och bortom trender. Alla utställningar godkänns av en utställningsnämnd bestående av Konstakademiens ledamöter och alla utställare erhåller ersättning enligt MU-avtalet.

–        Att genom internationella kontakter främja forskning och utveckling inom bildkonst- och byggnadskonst

Sedan 1700-talet främjar Konstakademien internationella kontakter genom rese- och vistelsestipendier. Akademiens boksamling inom konst och arkitektur är registrerad i LIBRIS och nås och används av forskare även utanför Sveriges gränser.

Kungl. Akademien för de fria konsterna är den äldsta av Sveriges kungliga, nationella akademier och bildades 1735. I talspråk har akademin länge kallats Konstakademien vilket under 2000-talet kom att inkorporeras i logotypen. 

Konstakademien är en mångsidigt verksam oberoende institution med uppdrag att verka för att konst och arkitektur ges den vikt och det stöd som behövs för att fortleva och berika ett levande samhälle.

Ledord är kunskap, oberoende och långsiktighet.

> Konstakademiens stadgar 2019-04-29

Kunskap
Konstakademien förvaltar donationsmedel om ca 700 miljoner kronor. Med dessa medel stödjer akademin forskning och utveckling genom att årligen dela ut ett stort antal stipendier och priser ur fonderna till unga, studerande samt redan etablerade konstnärer och arkitekter.

Konstakademien bevarar och tillgängliggör sina samlingar och arkiv med material som belyser konstvetenskap, konst- och arkitektutbildning, byggnadskonst och enskilda konstnärers verk under närmare 300 år.

Flera forskningsprojekt bedrivs av akademin och medel ges till skilda publikationer inom konst- och arkitekturområdet.

Genom utställningar, programaktiviteter och samverkansprojekt bidrar Konstakademien till kunskaps- och samhällsutveckling.

Oberoende
Konstakademien är en egen juridisk person, en fristående plats för möten inom konst och arkitektur men även inom de bredare kulturfälten.

Långsiktighet
Arbetet inom Konstakademien bygger på en lång tradition sedan bildandet år 1735. De kungliga akademierna skapades för att ha ett övergripande nationellt ansvar inom sina respektive specialområden. Konstakademien förvaltar sitt kulturarv, inkluderat byggnaden vid Fredsgatan 12, och verkar för att konst och arkitektur skall fortsätta att berika individen och samhället.

Konstakademien är medlem i Riksförbundet Sveriges Museer och ICOM och representerad i ett flertal nämnder och styrelser som Skönhetsrådet, Nordiska konstförbundet, Svenska Institutet i Rom, Stiftelsen C.M. Lerici, Gerlesborgsskolan och Svensk-danska kulturfonden.

Konstakademien stöds av Kulturrådet

 

 

Det första sigillet, ingick i stadgarna 1773. Kopparstick, gravör Carl Lunderberg (1722-1777)
Fredsgatan 12