ORGANISATION

Konstakademien består av ca 120 svenska och 30 utländska ledamöter. Ledamöter väljs in i kategorierna konstnärer, arkitekter, hedersledamöter samt utländska ledamöter.

H.M. Konungen och H.K.H. Kronprinsessan är förste hedersledamöter.

Akademin sammanträder in pleno för att fatta beslut i frågor av särskild vikt. Förvaltningsnämnden är att likna vid Konstakademiens styrelse. Akademin är även organiserad i nämnder, kommittéer och prisnämnder.

Konstakademien är en egen juridisk person och till huvudpart egenfinansierad. 

Förvaltningsnämnd
Förvaltningsnämnden består av Preses, Ständig sekreterare, Vice preses och sex ledamöter som väljs in vart tredje år in pleno.

Presidium
Presidiet utgörs av Preses, Ständig sekreterare och Vice preses. Presidiet ges av Förvaltningsnämnden mandat att fatta beslut i frågor som kräver omedelbart agerande när Plenum och Förvaltningsnämnd inte kan sammankallas.

Nuvarande presidium
Preses: Helena Tallius Myhrman
Vice preses: Klara Kristalova
Ständig sekreterare: Elisabeth Alsheimer Evenstedt

Preses
Preses är akademins ordförande och leder plenarmöte och Förvaltningsnämndens sammanträden. Preses väljs av akademins ledamöter för tre år och är för närvarande arkitektledamot Helena Tallius Myhrman.

Ständig sekreterare
Ständig Sekreterare fungerar som akademins verkställande direktör och ansvarar för budget, personal, organisation och utveckling av Konstakademiens verksamhet. Ständig sekreterare sitter med i samtliga akademins interna nämndmöten samt i ett antal externa.
Ständig sekreterare har ett förordnat uppdrag med möjlighet till förlängning. Nuvarande Ständig sekreterare är Elisabeth Alsheimer Evenstedt.

Vice preses
Vice preses biträder Preses. Vice preses väljs av akademins ledamöter för tre år och är för närvarande konstnärsledamot Klara Kristalova.

Kansli
Kansliet arbetar med samlingar, administration, kommunikation, fotodokumentation, teknik, fastighetsskötsel och kaféverksamhet. Kansliet, vars chef är Ständig sekreterare, verkställer av akademin fattade beslut, utreder och handlägger inkomna ärenden, administrerar stipendieverksamhet, bereder och protokollför akademins och dess nämnders möten samt samordnar det interna och externa kommunikationsarbetet. Kansliet genomför forskningsprojekt och tillgängliggör forskningsmaterial från akademins samlingar, arkiv och bibliotek. Konstakademien anordnar och producerar genom kansliet utställningar och program i egen och extern regi.

Kansliet ansvarar för löpande teknisk tillsyn av den byggnadsminnesmärkta fastigheten vid Fredsgatan 12 och dess tekniska system, särskilda upprustnings- och renoveringsprojekt samt samverkan med brukare och hyresgäster. > Till kansliet

Husarkitekt
Konstakademiens husarkitekt är sakkunnig rådgivare till Ständig sekreterare och Förvaltningsnämnd. Husarkitektens främsta uppgift är att medverka till och bevaka att arkitektoniska, konstnärliga, antikvariska och tekniska synpunkter visas hänsyn och tillgodoses i arbetet med förvaltnings-, renoverings- och installationsåtgärder i byggnaden. Nuvarande husarkitekt är arkitekturledamot Erik Wikerstål.

Finanskommitté
Kommittén fattar beslut i kapitalplaceringsärenden  och rapporterar till Förvaltningsnämnden. Kommittén består av Preses, Ständig sekreterare, två ledamöter samt extern rådgivare.

Revisorer
Förtroendevalda samt extern revisor.

Utställningsnämnd
Nämnden tar formellt beslut om utställningsförslag.

Valberedning
Beredningen föreslår inval av ledamöter till akademins olika nämnder.

STIPENDIE- OCH PRISNÄMNDER

Stipendienämnder, sökbara stipendier
Nämnderna utser stipendiater till Konstakademiens sökbara stipendier.

Konstakademiens stipendier för konststuderande och unga konstnärer
Konstakademiens Arkitektstipendier
Konstakademiens Konstnärsstipendier

Hjalmar Wicanders fond, sökbart
Nämnd med såväl ledamöter samt externa deltagare. Ur fonden delas bidrag ut  till “verk av monumental eller dekorativ art i samband med någon staten icke tillhörande, offentlig byggnad eller anläggning”.

Prisnämnder
Nämnderna utser priser och belöningar vilka utdelas vid Högtidsdagen.

Asmund och Lizzie Arles Skulptörpris
Augusta, Oscar och Harry Höckerts Pris
Axel Theofron Sandbergs Akvarellpris
Carl Christensen och Maria Lisa Ekmans Pris
Egron Lundgrens pris
Erik Lindbergs fond för främjande av svensk medaljkonst
Göran Lagervalls Pris
Hans och Desy Vikstens Stipendium
Marta Larssons Romstipendium
Paul Hedqvists Belöning
Stift. Nisse Zetterbergs Romstipendium
Vera och Göran Agnekils Stipendium för yngre konstnärer

Stipendienämnder, ej sökbara
Nämnder med såväl ledamöter samt externa deltagare. Nämnderna utser stipendiater till stipendier som ej går att söka.
Inez Leanders nämnd
Ragnar von Holtens minnesfond
Claes Bäckströms minnesfond
Sven Erixons nämnd
Bengt Harald Evers nämnd
Färg och Form
Jan Inghe-Hagströms Minnesfond
Rittners stipendiefond

STIPENDIER OCH PRISER I SAMARBETE MED ANDRA AKADEMIER 

Bernadotteprogrammet
Kungl. Akademien för de fria konsterna, Kungl. Musikaliska akademien, Kungl. Vitterhetsakademien, Svenska Akademien och Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur har sedan 2016 ett gemensamt stipendieprogram med syftet att fördjupa akademiernas samverkan och ett akademiöverskridande arbete till gagn för forskare och yngre konstnärliga utövare.

Den tänkande handen
Den tänkande handen är en årligen återkommande utställning med unga tecknare. Utställningen är ett samarbete mellan Kungl. Akademien för de fria konsterna och de Kungl. Hovstaterna och har till syfte att visa hur teckning tillämpas både som teknik och genre och vad det fria skapandet inom konstarten kan innebära.

Rolf Schockprisen
Rolf Schock, som vid sin bortgång 1986 efterlämnade en stor förmögenhet, uttryckte i sitt testamente att Kungl. Akademien för de fria konsterna ska föreslå pristagare i en av de visuella konsterna, att  Kungl. Vetenskapsakademien ska föreslå pristagare i logik, filosofi samt matematik och Kungl. Musikaliska akademien i en av de musikaliska konsterna.

EXTERNA NÄMNDER

Akademins representation i olika organ.

Unmans stipendiefond
Uddenberg-Nordingska stiftelsens stipendienämnd
Rådet till skydd för Stockholms skönhet (Skönhetsrådet)
Nordiska konstförbundets svenska sektion
Svensk-danska kulturfonden
Styrelsen för Stiftelsen Gerlesborgsskolan
Svenska Institutet i Rom
Eva Bonniers stiftelse
Styrelsen för Emma Ricklunds stiftelse
Kajsa och Olle Nymans kulturstiftelse
Stiftelsen C.M. Lerici