Tio kungliga akademier i tid och rum

En föreläsningsserie om de tio nationella akademierna

Föreläsningsserien lyfter fram tio kungliga akademier som skapades för att ha ett övergripande nationellt ansvar inom sina respektive specialområden. Akademierna har sin betydelse i en tid som vår. Genom att vara icke vinstdrivande och oberoende från staten kan de slå vakt om det fria ordet och den fria forskningen. H.M. Konungen är Högste beskyddare för ett flertal akademier och andra lärda samfund i Sverige. 

Läs mer om de kungliga akademierna
I en > folder publicerad 2019 beskrivs de tio kungliga akademier som skapades för att ha ett övergripande nationellt ansvar inom sina respektive ansvarsområden.

PROGRAM

Programmets fylls på löpande

KA_logo_sve_150

Konstakademien
Kungl. Akademien för de fria konsterna

Lördag 26 augusti kl. 13-14 i Konstakademiens Hörsal

Preses, Helena Tallius Myhrman berättar om Konstakademiens mångsidiga verksamhet vars uppdrag är att verka för att konst och arkitektur ges den vikt och det stöd som behövs för att berika ett levande samhälle. 

konstakademien.se

Preses Helena Tallius Myhrman
kva

Kungl. Vetenskapsakademien

Lördag 16 september kl. 13-14 i Konstakademiens Hörsal

Professor Karl Grandin, föreståndare för Kungl. Vetenskapsakademiens Centrum för vetenskapshistoria, berättar utifrån Vetenskapsakademiens rika historia om dess utveckling fram till idag med att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället.

kva.se

Prof. Karl Grandin föreläser på KVA:s högtidsdag 2010, Konserthuset Stockholm. Foto: Markus Marcetic

Vitterhetsakademien – Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

Lördag 30 september kl. 13-14 i Konstakademiens Hörsal

Preses Peter Gillgren berättar om Vitterhetsakademien i det akademiska landskapet, från de litterära pristävlingarna på 1700-talet till 2000-talets satsningar på bland annat trädgårds- och fotohistoria, klimat- och medeltidsforskning samt symposier, stipendier och – än idag – prisutdelningar.

vitterhetsakademien.se

Preses Peter Gillgren. Foto: Pål Allan
KKrVALogga

Kungl. Krigsvetenskapsakademien

Lördag 14 oktober kl. 13-14 i Konstakademiens Hörsal

Styresmannen, docent Björn von Sydow berättar om Krigsvetenskapsakademins förnyade inriktning sedan tio år tillbaka. Akademien har startat ett fördjupat studiearbete kring säkerheten och totalförsvaret i ljuset av Rysslands angrepp på sina grannländer. Både militära och civila förhållanden studeras och ett stort antal böcker har publicerats. Ett nytt projekt håller just på att växa fram.  Akademien kan i detta värv beskrivas som en självständig tankesmedja. 

kkrva.se

Björn von Sydow, talman i Sveriges Riksdag. 2004-11-03. Foto: Magnus Fröderberg/norden.orh

Kungl. Örlogsmannasällskapet

Fredag 20 oktober kl. 13-14 i Konstakademiens Hörsal

koms.se

KSLA Emblem groen stor

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien

Lördag 28 oktober kl. 13-14 i Konstakademiens Hörsal

”Blott Sverige svenska krusbär har – om våra odlade växters historia och framtid”. Professor Roland von Bothmer berättar om hur kulturväxterna har blivit en av grunderna för samhällets utveckling och välståndet vi upplever i dag. Hur mänsklig och naturlig selektion har resulterat i unika lokala anpassningar till de förutsättningar som råder i olika delar av landet och hur växtförädlingen även framgent kan bidra i ett förändrat klimat.

ksla.se

Professor Roland von Bothmer
KMA logo liggande 294

Kungl. Musikaliska akademien

Lördag 11 november kl. 13-14 i Konstakademiens Hörsal

musikaliskaakademien.se

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien

Fredag 24 november kl. 13-14 i Konstakademiens Hörsal

 

iva.se

Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur

Lördag 25 november kl. 13-14 i Konstakademiens Hörsal

Preses, Lars-Erik Edlund, berättar om Kungl. Gustav Adolfs Akademiens mångsidiga verksamhet som främjar forskning om svensk folklig kultur. Detta senare tas i bred mening och innefattar den folkliga kulturen i Sverige och övriga Norden samt de inhemska minoriteterna, och gäller såväl förhistorisk och historisk tid som nutid. I föredraget exemplifieras detta breda verksamhetsfält.

gustavadolfsakademien.se

Preses Lars-Erik Edlund
svenska akademien

Svenska Akademien

Lördag 2 december kl. 13-14 i Konstakademiens Hörsal

Ständige sekreteraren Mats Malm berättar om hur Svenska Akademien arbetar för det svenska språket och den svenska litteraturen enligt sitt uppdrag från 1786, och för den internationella litteraturen genom Nobelpriset, en uppgift som kom till vid 1900-talets början.

svenskaakademien.se

Ständige sekreteraren Mats Malm. Foto: Samuel Unéus