Forskningsprojekt

PRINCIPER OCH PRAGMATISM

Konstakademiens elever, lärare och ledamöter under de första 150 åren

Detta forskningsprojektet har finansierats genom ett bidrag ur Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond. Teknisk utrustning har möjliggjorts genom ett bidrag ur Magnus Bergvalls Stiftelse.

Konstakademien grundades 1735 som en teckningsskola, men även som en sammanslutning av konstnärer och arkitekter. Syftet var att knyta svensk konst till en europeisk kultur med rötter i antiken och att frigöra konstnärer och konstbeställare från skråväsendets restriktioner. Åren 1735–1978 var Konstakademien huvudman för det som idag är Kungl. Konsthögskolan och var länge den enda högre utbildningen i sitt slag. Konsten främjades även i ett större perspektiv: offentlig miljö, kulturpolitik, stipendier och utställningsverksamhet.

Drygt 1 000 ledamöter och 8 000 elever har präglat verksamheten och byggt upp en unik samling arkivalier och konstverk med relevans för 300 års konst och arkitektur i Sverige. Fakta kring personer tillhör det mest efterfrågade både från forskare och allmänhet.

Projektet har aktualiserat ett antal teman som berör undervisning, kvinnornas roll samt inflytandet från makthavare. Konstakademiens förändring ses i relation till både samhälle och estetik. Särskilt granskas ideal och praktik i relationen mellan konst och arkitektur kontra hantverk och teknik.

Materialet har bestått av primärkällor och originalkonstverk som efter källkritisk granskning systematiserats och analyserats. Utifrån ny grundforskning har akademiens roll i historien före år 1900 tolkats och uppdaterats. Då arkivmaterial har varit utgångspunkt och referensram ställs den empiriska grunden i fokus. Avsikten har varit att föra fram forskningen bortom äldre publikationer som skildrat akademiens historia. Akademiens och andras arkiv erbjuder möjlighet till ny kunskap både om kända och okända konstnärer och arkitekter. Genom att tolka förändringsprocesser vill vi visa hur komplext det förflutna är.

Projektledare: Eva-Lena Bengtsson, tidigare intendent samlingar och forskning
Huvudansvarig digitalisering: Christina Risberg, tidigare administrativ samordnare.