Konstakademiens hus som det ”nu befinnes i Mars Månad 1838”. Relationsritning av Fredrik Blom som åskådliggjort de båda flyglarnas eländiga tillstånd.  

SÖK I ELEVLISTOR 1778 - 1795

Förteckning över elever i Konstakademiens förberedande skola, Principskolan, grundad 1778.

Sök elevlista

Elevlistan från 1778-1795 är den äldsta bevarade och omfattar 2 095 namn på elever i Principskolan, som grundades 1778. Någon liknande lista för elever i Konstakademiens Modellskola, Anatomiskola eller Arkitekturskola under samma period finns inte.

Av förteckningen framgår tydligt att enbart pojkar och unga män antogs som elever under denna tid. Här anges förutom elevens namn och inskrivningsår även hans yrke eller faderns yrke, alternativt i vissa fall den hantverksmästare som eleven är knuten till. Ålder uppges inte, men av andra källor framgår att ungdomar i tonåren och även barn deltog i undervisningen. Från Konstakademiens sida var den viktigaste målgruppen hantverkare som hade bruk för att kunna teckna i sitt yrke, såsom målare, snickare, guldsmeder och tapetmakare. Givetvis var även blivande konstnärer välkomna att i Principskolan kvalificera sig för att sedan gå vidare och bli ordinarie elev vid Kongliga Målare- och Bildhuggare Academien som det officiella namnet var före 1810.

Principskolan kom också att fungera som ett slags fritidshem för borgerskapets barn, liksom en teckningsskola för adliga amatörer där teckning ansågs ingå i en god uppfostran för män och även för kvinnor. Men av förteckningen framgår att den sociala spännvidden i elevernas härkomst eller egna yrken var mycket stor. Förutom en rad hantverksyrken återfinns allt från sillpackare, hantlangare, kuskar och kockar till advokater, kommerserråd, präster, studerande, läkare, löjtnanter och baroner. Flera kammartjänare och pager vid hovet finns också med. Principskolan var alltså i hög grad en mötesplats för ungdomar över klassgränserna.

Principskolan hade två olika inriktningar, Figurritning och Ornamentsritning. Den sistnämnda vände sig uttalat till hantverkare men även blivande konstnärer och arkitekter hade nytta av undervisningen. Principskolans elever kunde också få belöningar i form av mindre medaljer och i protokollen över årets prisutdelningar framgår att samma elev kunde studera inom båda dessa områden. Undervisningen bestod till stor del av studier och kopiering av gravyrer. Trots åratal av slitage är Konstakademiens samling av sådana fortfarande stor och innehåller allt från möbelritningar och väggdekorer till välgjorda reproduktioner av tidens förnämsta konstverk. Förutom att eleverna i Principskolan skulle öva upp sin färdighet i teckning fick de även en introduktion till de senaste trenderna inom konst och konsthantverk.

Lärare i Figurritning 1778-1795 var hovmålaren Olof Fredsberg och i Ornamentsritning bildhuggaren Pehr Ljung. Då elevantalet steg anställdes från 1781 målaren Fredric Gottman som hjälplärare.

Digitalisering, bearbetning och publicering av Principskolans elevlista 1778-1795 har skett inom forskningsprojektet > Principer och Pragmatism