JORUN BURMAN BERG

Konstakademien tilldelar Jorun Burman Berg ett stipendium inom Bernadotteprogrammet 2023

för sitt prövande konstnärskap som med avstamp i det oansenliga, banala och brutna ställer svåra frågor kring verklighetens beskaffenhet. På filosofisk grund, och med skenbar enkelhet, ställer hon samman olika typer av material i rumsliga gestaltningar för att undersöka konstens förmåga att närma sig ett slags ontologisk sanning. 

Det föreslagna projektet är ett fortsatt inträngande i dialektiken mellan konst och vetenskap som i ömsesidigt beroende ses forma premisserna för såväl vår förståelse som oförståelse. Betoningen på sanningens dunkla kvaliteter ger det konsthistoriska begreppet ”klärobskyr” en ny och oväntad relevans.  

Stipendiet omfattar 125 000 kronor ur Axel Hirschs donationsfond, ett års ateljévistelse samt en utställning vid Konstakademien.

Jorun Burman Berg, född 1984 i Stockholm, tog sin Masterexamen i filosofi vid Södertörns högskola 2022 och har sedan tidigare en Magisterexamen i fri konst vid Konsthögskolan i Malmö 2011.

Forskningsprojekt handlar om sanningens dunkla kvalitet och hur den relaterar till konst och vetenskap. Projektet syftar till att se till hur det dunkla och det klara, eller vidare konsten och vetenskapen, behöver varandra för att möjliggöra både förståelse och oförståelse när det gäller sanningen.

Bildtext: Jorun Burman Berg, Clouds, 2018, Installation/blandteknik.

Jorun Burman Berg. Fotograf: Jenny Ekholm Bailes