English version see below

KA och BernadotteKonstakademiens stipendier för konststudenter och unga konstnärer år 2017

Härmed utlyser Kungl. Akademien för de fria konsterna (Konstakademien) 2017 års stipendier ur de fonder och stiftelser som är avsedda för konststudenter under högskoleutbildning i Sverige samt de stipendier som är riktade till unga konstnärer.
Dessutom utlyses Bernadottestipendiet – ett kombinerat ettårigt ateljé- och arbetsstipendium för konstnärlig fortbildning och fördjupning. Stipendiaterna kommer att ingå i ett nätverk i samverkan med stipendiater från fem andra kungliga akademier inom det inrättade Bernadotteprogrammet. I samarbetet ingår förutom Konstakademien: Kungl. Musikaliska akademien, Kungl. Vitterhetsakademien, Kungl. Gustav Adolfs akademien för svensk folkkultur samt Svenska Akademien.

Som grund för Konstakademiens bedömning kommer i första hand konstnärliga färdigheter/meriter beaktas och därefter särskilda behov. Stipendienämnden har beslutat att från och med i år inte ta emot rekommendationsbrev.
Observera att det inte går att ladda upp rekommendationsbrev i ansökan och att sådana inte kommer att ligga till grund för akademiens bedömning.

Med ung konstnär avses den som är född efter år 1976 och som har en svensk eller utländsk konsthögskoleexamen som inte är äldre än fem år (examensår 2012).
Ansökan görs i följande steg:
1, Det digitala ansökningsformuläret UNGA KONSTNÄRER är öppet 7 – 20 februari och gäller alla stipendierna angivna nedan.
2, Den 9-10 mars inlämnas frivilligt ett arbetsprov max 100 cm x 100 cm x 100 cm. Sökanden från konsthögskolor utanför Stockholm kommer att kunna lämna in arbetsprov för avhämtning på sina respektive skolor för samordnad transport. Skolan meddelar plats samt tidpunkt. (Detta är en möjlighet att komplettera ansökan för dem som anser att digitala arbetsprover inte gör dem rättvisa.)
3, Stipendienämnden genomför den 21 mars intervjuer med de sökande som har gått vidare i urvalet till Bernadotteprogrammets ateljéstipendier. Observera att det endast är sökanden av ateljéstipendiet som kallas till intervju. Om man går vidare skickas kallelse till intervjun den 17 mars. Sökande bör vara beredda att infinna sig med kort varsel. Konstakademien står för eventuella reskostnader och en övernattning.

Se vidare i beskrivningar och instruktioner nedan:

 1. Examens- och studiestipendier
  Behöriga att söka stipendier för examen och examensprojekt är de studenter vid svenska konsthögskolor som tar sin mastersexamen våren 2017. Stipendium kan även sökas exempelvis för kostnadskrävande examensprojekt.
  Studiestipendier söks av konststudenter under utbildning på främst masternivå vid svenska konsthögskolor. Hänsyn visas dem som av olika skäl inte har tillgång till eller begränsad möjlighet att söka studiemedel från CSN.
  Observera att den särskilda sektion i ansökan som gäller privatekonomi och särskilda behov måste vara komplett ifylld.
 1. Arbets- och resestipendier
  Här ingår arbets-, utställnings- och resestipendier med företräde för unga konstnärer samt dem som tar mastersexamen från konsthögskola våren 2017.
 1. Bernadotteprogrammet med ateljéstipendietKonstakademiens ateljéstipendier (två för närvarande) inom ramen för Bernadotteprogrammet löper under läsåret 2017-18. Ateljéstipendiet är ett fördjupande fortbildningsprojekt inom konstområdet med kringliggande discipliner. Innehållet i projektet skräddarsys varje år efter de utvalda stipendiaternas särskilda behov och förutsättningar. De kungliga akademiernas gemensamma utlysningstext lyder:

Kungl. Akademien för de fria konsterna (Konstakademien). Kungl. Musikaliska akademien, Kungl. Vitterhetsakademien, Svenska Akademien och Kungl. Gustav Adolfs akademien för svensk folkkultur har inlett en långsiktig samverkan. Denna innebär mentorstödda fördjupningar och utvecklingsmöjligheter för forskare och yngre konstnärliga utövare inom akademiernas intresseområden.
Samverkansformen har fått namnet Bernadotteprogrammet och har som syfte att erbjuda en fortbildningsform (på postdoktoral nivå alt. efter avslutad konstnärlig högskoleutbildning) för yngre excellenser på väg att etablera sig som framstående utövare inom sina respektive områden. En grundtanke är att varje projekt i någon form skall involvera minst två olika akademiers kompetensområden – exempelvis i möten mellan konstarter och kunskapsformer – och därigenom kunna få del av akademiernas olika kapaciteter.
Akademiernas stipendiater inom Bernadotteprogrammet bildar ett gemensamt nätverk för utbyten under stipendieåret. Varje projekt skall efter ett år redovisas i en form som överenskommes mellan respektive akademi och dess stipendiater. En synkronisering mellan akademiernas redovisningar kommer att eftersträvas.

Konstakademiens två stipendiater 2017/2018 inom Bernadotteprogrammet disponerar den så kallade Hörnateljén på Fredsgatan 12 under stipendieåret samt erhåller varsitt ettårigt arbetsstipendium på 100.000 kronor utbetalat månadsvis. Dessutom står handledare/mentorer från minst två av akademierna till stipendiaternas förfogande. Stipendiet medger även möjligheter till utställningar, seminarier, konferenser m.m. i samverkan med de övriga akademierna och deras stipendiater.

  

Gemensamma anvisningar för sökande
Ansökningsformuläret öppnar måndagen den 7 februari och den digitala ansökan insänds senast måndagen den 20 februari kl. 24:00 – då ansökningsperioden avslutas – via den särskilda ansökningstjänsten HÄR.

En och samma digitala blankett används för ansökan av alla de tre ovan angivna stipendiekategorierna.
1, Studiestipendierna kräver en redogörelse för särskilda behov och ekonomiska förhållanden.
2, Samtliga sökanden ombeds att med egna ord beskriva sitt konstnärskap samt val av uttryck, material och medier. Textens maxgräns är 2.000 tecken inklusive blanksteg.

Var noga med att följa nedan angivna format och filstorlekar (angivna även i blanketten) för uppladdning av filer och bildmaterial:
– 1-7 bilder i jpg-format om max 2 mb/bild.
– direktlänk (ej lösenordsskyddad) till Youtube eller motsvarande med max 2 filmtrailers på max tre minuter vardera.
– CV, examensbevis/studieintyg laddas upp som PDF:er (max 2 sid. per kategori).

Beslut kungörs tidigast den 1 april 2017 på Konstakademiens hemsida och i porten på Fredsgatan 12. Stipendiaterna meddelas även per brev. Avslag meddelas ej.

 

The Royal Academy’s grants for art students and young artists in 2017

The Royal Academy of Fine Arts (the Royal Academy) hereby announces the 2017 grants from funds and foundations intended for art students in higher education in Sweden, and grants intended for young artists.
Additionally, the Royal Academy is announcing the Bernadotte Grant, a combined one-year studio and work grant for continuing artistic development and specialisation. Grant recipients will be part of a network of grantees from five royal academies within the Bernadotte Programme. The other four royal academies in the network are the Royal Swedish Academy of Music, the Royal Swedish Academy of Letters, History and Antiquities, the Royal Gustavus Adolphus Academy for Swedish Folk Culture, and the Swedish Academy.

The Royal Academy’s evaluation will take artistic skills/qualifications into primary consideration, with secondary consideration of special needs. As of this year, the Grants Committee has decided not to accept letters of recommendation.

Please note that it will not be possible to upload letters of recommendation along with the application and that no such letters will be included in the Royal Academy’s evaluation.

In the grants context, young artist means an artist with an academic qualification (from Sweden or another country) that is not older than five years (i e not awarded earlier than 2012), and who was born after 1976.

 

Applications are to be made in the following steps:
1. The YOUNG ARTISTS digital application form will be open 7–20 February and is to be used for all the grants specified below.
2. On 9–10 March one voluntary work sample may be submitted, measuring no more than 100 cm x 100 cm x 100 cm. Applicants from art colleges outside of Stockholm will be able to submit work samples at their colleges for coordinated collection and transportation to the Royal Academy. Each college will announce the time and place for samples to be submitted. (This is an opportunity for applicants who do not feel that digital work samples do them justice to provide physical work samples.)
3.On 21 March the Grants Committee will hold interviews with those applicants who have been shortlisted for the Bernadotte Programme’s studio grants. Please note that only applicants for the studio grant will be invited for interviews. If you are shortlisted, an invitation to be interviewed will be sent on 17 March. Applicants should be prepared to appear at short notice. The Royal Academy will cover any travel expenses and the cost of one overnight stay.

For further information see descriptions and instructions below.

 1. Degree and study grant
  Students completing their MA in the spring of 2017 at Swedish art colleges are entitled to apply for grants towards their degree and degree project. Grants may also be sought for e g particularly costly degree projects.
  Study grants may be applied for by art students attending programmes, mainly at the masters level, at Swedish art colleges. Special consideration will be made for applicants who for various reasons do not have access to, or only limited access to, student finance from CSN.Please note that the section in the application concerning private finances and special needs must be fully filled in.
 1. Work and travel grants
  This includes work, exhibition and travel grants, with preference given to young artists and those completing an MA at an art college in the spring of 2017.
 1. The Bernadotte Programme with studio grants

The Royal Academy’s studio grants (two at the present time) within the framework of the Bernadotte Programme will be awarded for the 2017-18 academic year. The studio grant is a specialised continuing development project within the field of art as well as related disciplines. Every year, the content of the project is tailored to the selected grantees’ specific needs and circumstances. The royal academies’ joint announcement reads:

The Royal Academy of Fine Arts (the Royal Academy), the Royal Swedish Academy of Music, the Royal Swedish Academy of Letters, History and Antiquities, the Swedish Academy and the Royal Gustavus Adolphus Academy for Swedish Folk Culture have embarked on a long term collaboration. This will include mentor supported specialisation and development opportunities for researchers and younger artistic practitioners in the academies’ areas of interest.
The collaboration has been named The Bernadotte Programme and aims to offer continuing professional development (at the postdoctoral level, or optionally after completed higher artistic education) for young, outstanding individuals on their way to establishing themselves as prominent practitioners in their respective areas. A fundamental aim is for each project to involve at least two academies’ area of expertise –  e g in the encounter between art forms and forms of knowledge – and thus be able to make use of the academies’ different capacities.

The academies’ grantees within the Bernadotte Programme will form a network for exchanges throughout the grant year. At the end of the year, each project will be presented in a form agreed between each academy and its grantees. The ambition is for the academies’ presentations to be synchronous.

The Royal Academy’s two grantees for 2017/2018 within the Bernadotte Programme will have the use of the ‘Corner Studio’ (Hörnateljén) on Fredsgatan 12 during the grant year, as well as receiving a one-year work grant of SEK 100 000 each, to be disbursed in monthly portions. Additionally, supervisors/mentors from at least two of the academies will be at the grantees’ disposal. The grant will also provide possibilities for exhibitions, seminars, conferences etc in collaboration with the other academies and their grantees.

 

Instructions for all applicants

The digital application form will be available from Tuesday 7 February, and must be submitted before midnight on Monday 20 February – which is when the application period ends – via the special application service HERE. English translation HERE. The same digital application form is to be used for for all three types of grant specified above.

 1. Study grants require a statement of special needs and financial circumstances.
 1. All applicants are requested to describe, in their own words, their artistic creed and their preferred choices of expression, materials and media. The description must not exceed 2000 characters including spaces.

Make sure you observe the below limitations on formats and file sizes (these are also specified on the form) for uploading of files and images:
– 1-7 images in jpg format, maximum 2 MB/image
– Direct link (not password protected) to YouTube or similar source, with a maximum of 2 video clips of 3 minutes each
– CV, diploma/degree certificate, certificate of enrolment to be uploaded as PDF files (max 2 pages per category).

Award decisions will be announced on 1 April 2017 at the earliest, on the Royal Academy’s website and in the entrance to its building on Fredsgatan 12. Grantees will also be notified individually by letter. Applicants who have been turned down will not be notified separately.

 

Stäng meny
X