700x4202

Integritetspolicy

Click here to read the privacy policy in English

Kungl. akademien för de fria konsterna (KA) ansvarar för de uppgifter vi lagrar och värnar om den personliga integriteten. Vi eftersträvar att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt och följa gällande lagar och regler för dataskydd. Genom denna integritetspolicy vill vi informera om hur personuppgifter samlas in och används av oss.

Personuppgiftsansvar

KA är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. Organisationsnummer 262000-1186. Postadress: Box 16317, 103 26 Stockholm. Besöksadress: Fredsgatan 12 | Jakobsgatan 27 C i Stockholm.

Personuppgifter som vi samlar in

Genom kontakter med KA lämnar du viss information till oss. KA behandlar personuppgifter såsom namn, adress, befattning, organisationstillhörighet, nationalitet, kontaktuppgifter, bilder, filmer och ljudupptagningar. KA kan även komma att inhämta vissa av dessa personuppgifter från allmänt tillgängliga register på internet och från våra samarbetspartners. KA baserar behandlingen av dina personuppgifter på tre lagliga grunder och för ett flertal ändamål som beskrivs nedan.

  1. Vi behandlar dina personuppgifter om du har samtyckt till det för ändamål som exempelvis i vissa fall utskick av information. Samtycket kan vara uttryckligt eller s k tyst/passivt och då i enlighet med de explicita instruktioner som följer ett meddelande.
  2. KA kan i vissa fall ha en rättslig skyldighet att behandla dina personuppgifter. Detta gäller för den behandling av personuppgifter som vi gör för att uppfylla lagkrav enligt exempelvis bokföringslagen (1999:1078).
  3. En del av den behandling av personuppgifter som vi utför baserar sig på en så kallad intresseavvägning. Exempel på detta är vissa fall av administration av stipendier, informationsutskick, arrangerandet av evenemang och uthyrning av lokaler.

Våra berättigade intressen av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att vi ska kunna informera om vår verksamhet och våra evenemang, administrera, dokumentera och kommunicera våra evenemang och stipendieprocesser samt den övriga verksamhet som bedrivs i KA:s fastighet Uttern 1 i Stockholm.

Informationsutskick

KA kan komma att behandla dina personuppgifter för utskick med information om vår verksamhet, stipendier och evenemang som arrangeras av KA, via e-post fram till dess att du meddelar KA att du inte längre vill ta emot information.

Vilka har tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kommer i första hand att behandlas av KA. Därutöver kan dina personuppgifter komma att delas med tredje part som behandlar personuppgifter för vår räkning, s.k. personuppgiftsbiträden. Till exempel kan våra IT- och systemleverantörer, komma att få åtkomst till dina personuppgifter.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi, samt i förekommande fall tredje part, har vidtagit säkerhetsåtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas. Vi har brandväggar och antivirusprogram för att skydda och förhindra obehörig tillgång till våra nätverk och system. Våra anställda har tydliga instruktioner att hantera alla personuppgifter i enlighet med gällande lagar och regler. Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina uppgifter har tillgång till de system där personuppgifterna lagras och det krävs lösenord och användarnamn för att logga in i dessa system.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar inte dina personuppgifter under en längre tid än vad som är tillåtet enligt tillämplig lag, förordning, praxis eller myndighetsbeslut. Personuppgifter som vi behandlar med stöd av en intresseavvägning behandlas under den tid det är nödvändigt för att uppfylla ändamålen med behandlingen. För att uppfylla lagkrav eller när du har lämnat ditt samtycke till det kan vi komma att spara dina personuppgifter under en längre tidsperiod.

Dina rättigheter som registrerad

I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning har du rätt att få tillgång till information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig samt rätt att begära rättelse av dina personuppgifter.

All information om dina rättigheter finns på Datainspektionens hemsida: https://www.datainspektionen.se/lagar-och-regler/personuppgiftslagen/dina-rattigheter/

Under vissa förutsättningar har du även rätt att begära radering av personuppgifter eller begränsa behandlingen av dina personuppgifter eller invända mot vår behandling. Du har rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter med effekt från och med att återkallelsen är gjord. Om du skulle ha några klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till svenska Datainspektionen eller annan behörig tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över hanteringen av personuppgifter.

Kontakta oss

Om du vill utöva dina rättigheter enligt ovan eller annars vill komma i kontakt med oss med anledning av vår behandling av dina personuppgifter kan du göra detta genom att kontakta oss per telefon 08-23 29 45 eller e-post info@konstakademien.se.

______________________

Denna integritetspolicy fastställdes av Kungl. Akademien för de fria konsternas ständiga sekreterare den 21 maj 2018.

Stäng meny
X