Unknown

Konstakademien förvaltar sedan lång tid ett antal stiftelser och fonder vars avkastning i form av stipendier och belöningar skall gå till konstnärer och arkitekter. Vissa av dessa är möjliga att söka medan andra, såsom pris och belöningar, delas ut av särskilda nämnder .


Wicander Utlysning 2019

Sök bidrag till monumental konst ur Hjalmar Wicanders fond.

För “främjande av de bildande konsterna genom direkt beställning av eller genom bidrag till åstadkommande av verk av monumental eller dekorativ art i samband med någon staten icke tillhörande offentlig byggnad eller anläggning”.

Ansökan görs per post av verkets beställare. Märk ansökan ”Hjalmar Wicanders fond”.

Ansökan bör innehålla:

  • Skiss till konstnärlig lösning av det projekt för vilket bidraget begärs
  • Sökt belopp
  • Tidplan för projektet

Om bidrag beviljas får det inte gå mer än 3 år från detta beslut till att den bidragsbeviljade redovisar projektet och begär medel.

Ansökan skall sändas senast 29 november 2019 till:
Christina Risberg
Kungl. Akademien för de fria konsterna
Box 16317
103 26 Stockholm


Bernadotteprogrammet 2020—2021

Kungl. Akademien för de fria konsterna, Kungl. Musikaliska akademien, Kungl. Vitterhetsakademien, Svenska Akademien och Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur har sedan 2016 ett gemensamt stipendieprogram med syftet att fördjupa akademiernas samverkan och ett akademiöverskridande arbete till gagn för forskare och yngre konstnärliga utövare.

Ett delmål är att varje stipendiat genom programmet ska ha kunnat utöka sitt akademiska nätverk utanför det egna expertisområdet, och genom sitt stipendiearbete getts möjlighet att också bidra med egna förvärvade kunskaper i detta utökade nätverk.

Samverkansformen, som fått namnet Bernadotteprogrammet, ska erbjuda en möjlighet till akademisk fördjupning efter avslutad konstnärlig högskoleutbildning på masternivå, doktorandnivå eller postdoktoral nivå. Fördjupningen är tänkt att kunna genomföras i definierad projektform under högst ett år från det att stipendiet utdelats.

Projektet ska i någon form reflektera minst två av de samverkande akademiernas kompetensområden – exempelvis i möten mellan konstarter och kunskapsformer – och därigenom både utnyttja akademiernas olika kapaciteter och bidra till tvärvetenskaplig utveckling.

Akademiernas stipendiater inom Bernadotteprogrammet bildar ett gemensamt nätverk för utbyten under stipendieåret. Varje projekt skall efter ett år redovisas i en form som överenskommes mellan respektive akademi och dess stipendiater. En synkronisering mellan akademiernas redovisningar kommer att eftersträvas.

Konstakademiens stipendiater 2020—2021 inom Bernadotteprogrammet disponerar den så kallade Hörnateljén på Fredsgatan 12 under stipendieåret samt erhåller varsitt ettårigt arbetsstipendium. Stipendiet medger även möjligheter till utställningar, seminarier, konferenser med mera, i samverkan med de övriga akademierna och deras stipendiater.

Ansökan om stipendium

Inom ramen för Bernadotteprogrammet utlyser Konstakademien varje år två stipendier för ett konstnärligt och/eller vetenskapligt projekt med konstområdet som utgångspunkt.

Avgörande för bedömningen av ansökan är hur den sökande avser tillvarata och reflektera andra akademiers kompetensområden i sitt projekt.

Behöriga att söka är:

  • Personer med avslutad masterexamen från konsthögskola, doktorander och disputerade forskare inom konstnärlig forskning vid konsthögskola, med en examen som vid ansökningstillfället inte är äldre än fem år, eller annan utbildning/kunskaper som kan anses likvärdiga inom det konstnärliga området.

Ansökan görs digitalt via denna länk: https://apply.se/konstakademien/  och ska, förutom en beskrivning av det tänkta projektet, innehålla CV och examensbevis.
Ansökningsperiod: 9 december 2019 — 10 januari 2020.

Stäng meny
X