Unknown

Konstakademien förvaltar sedan lång tid ett antal stiftelser och fonder vars avkastning i form av stipendier och belöningar skall gå till konstnärer och arkitekter. Vissa av dessa är möjliga att söka medan andra, såsom pris och belöningar, delas ut av särskilda nämnder .


Stipendier för konststudenter och unga konstnärer 2020

 

Härmed utlyser Kungl. Akademien för de fria konsterna (Konstakademien) 2020 års stipendier ur de fonder och stiftelser som är avsedda för konststudenter under högskoleutbildning i Sverige samt stipendier riktade till unga konstnärer.

Med ung konstnär avses:
– Inte född tidigare än år 1980.
– I de fall konstnären har en konsthögskoleexamen (svensk eller utländsk) får den inte vara äldre än fem år (examensår 2015).

Som grund för Konstakademiens bedömning kommer i första hand konstnärliga färdigheter/meriter beaktas och därefter särskilda behov.

Det digitala ansökningsformuläret är öppet 7 januari – 21 januari.
Klicka här för att komma till ansökningsformuläret

Var noga med att följa nedan angivna format och filstorlekar, vilka är angivna även i blanketten, för uppladdning av filer och bildmaterial:
– bilder i jpg-format om max 2 mb/ bild.
– direktlänk (ej lösenordsskyddad) till Youtube eller motsvarande med max 2 filmtrailers om max tre minuter vardera.
– CV laddas upp som PDF (max 2 sidor).

Examens- och studiestipendier

Examens och studiestipendier söks av konststudenter under utbildning på främst masternivå vid svenska konsthögskolor. Observera att en särskild sektion i ansökan gäller ekonomi som måste vara komplett ifylld. Stipendium kan även sökas exempelvis för kostnadskrävande examensprojekt eller som studiemedel, för dem som av olika skäl inte har tillgång till eller begränsad möjlighet att söka studiemedel från CSN.

Arbets- och resestipendier

Här ingår ett antal arbets- och resestipendier för unga konstnärer.


Den tänkande handen

 

Välkommen att ansöka till H.M. Konungens stipendietävling för unga tecknare 2020

Ansökningsperiod
14 januari – 3 februari 2020. Läs mer här


Bernadotteprogrammet 2020—2021

 

Kungl. Akademien för de fria konsterna, Kungl. Musikaliska akademien, Kungl. Vitterhetsakademien, Svenska Akademien och Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur har sedan 2016 ett gemensamt stipendieprogram med syftet att fördjupa akademiernas samverkan och ett akademiöverskridande arbete till gagn för forskare och yngre konstnärliga utövare.

Ett delmål är att varje stipendiat genom programmet ska ha kunnat utöka sitt akademiska nätverk utanför det egna expertisområdet, och genom sitt stipendiearbete getts möjlighet att också bidra med egna förvärvade kunskaper i detta utökade nätverk.

Samverkansformen, som fått namnet Bernadotteprogrammet, ska erbjuda en möjlighet till akademisk fördjupning efter avslutad konstnärlig högskoleutbildning på masternivå, doktorandnivå eller postdoktoral nivå. Fördjupningen är tänkt att kunna genomföras i definierad projektform under högst ett år från det att stipendiet utdelats.

Projektet ska i någon form reflektera minst två av de samverkande akademiernas kompetensområden – exempelvis i möten mellan konstarter och kunskapsformer – och därigenom både utnyttja akademiernas olika kapaciteter och bidra till tvärvetenskaplig utveckling.

Akademiernas stipendiater inom Bernadotteprogrammet bildar ett gemensamt nätverk för utbyten under stipendieåret. Varje projekt skall efter ett år redovisas i en form som överenskommes mellan respektive akademi och dess stipendiater. En synkronisering mellan akademiernas redovisningar kommer att eftersträvas.

Konstakademiens stipendiater 2020—2021 inom Bernadotteprogrammet disponerar den så kallade Hörnateljén på Fredsgatan 12 under stipendieåret samt erhåller varsitt ettårigt arbetsstipendium. Stipendiet medger även möjligheter till utställningar, seminarier, konferenser med mera, i samverkan med de övriga akademierna och deras stipendiater.

Ansökan om stipendium

Inom ramen för Bernadotteprogrammet utlyser Konstakademien varje år två stipendier för ett konstnärligt och/eller vetenskapligt projekt med konstområdet som utgångspunkt.

Avgörande för bedömningen av ansökan är hur den sökande avser tillvarata och reflektera andra akademiers kompetensområden i sitt projekt.

Behöriga att söka är:

  • Personer med avslutad masterexamen från konsthögskola, doktorander och disputerade forskare inom konstnärlig forskning vid konsthögskola, med en examen som vid ansökningstillfället inte är äldre än fem år, eller annan utbildning/kunskaper som kan anses likvärdiga inom det bildkonstnärliga området.

Ansökan görs digitalt via denna länk: https://apply.se/konstakademien/  och ska, förutom en beskrivning av det tänkta projektet, innehålla CV och examensbevis.
Ansökningsperiod: 9 december 2019 — 10 januari 2020.

X