English version see below

DEN TÄNKANDE HANDEN – Hans Majestät Konungens stipendietävling för unga tecknare

Kungl. Hovstaterna i samarbete med Kungl. Akademien för de fria konsterna (Konstakademien) inbjuder härmed till en tävling som vänder sig till unga tecknare som tänker med handen.

Konstakademiens stipendienämnd nominerar efter ansökningsförfarande tio tävlanden vilka inbjuds att delta i en utställning med sina tävlingsbidrag. Tävlingsutställningen äger rum i Gustaf III Antikmuseum på Kungliga Slottet och öppnar den 28 april 2017 för allmänheten.
En jury kommer att bedöma teckningarna och tre stipendiater utses vars namn tillkännages den 6 juni. De tre stipendiaterna kommer att tilldelas 100.000 kronor vardera ur Elisabeth och Gustaf Douglas stipendiefond, instiftad med anledning av Hans Majestät Konungens 70-årsdag 2016. Fonden förvaltas av Konstakademien.

Tävlingen är öppen för unga tecknare, födda tidigast 1980, som arbetar med visuell gestaltning och visuellt bearbetat tänkande. Utövaren kan vara verksam inom konst, arkitektur, mode, design, illustration, spelutveckling eller annat besläktat område.

Ansökan och nominering sker i två steg:
1, En digital ansökan insänds tillsammans med digitala arbetsprover den 7-20 februari. För den som önskar finns det möjlighet att komplettera den digitala ansökan med ett fysiskt arbetsprov (max 100×100 cm) som inlämnas den 9-10 mars till Konstakademien. Ansökan görs HÄR.
2, Senast den 20 mars får de tio sökande som gått vidare till tävlingsutställningen besked med vidare instruktioner. Tävlingsbidrag skall sedan inlämnas senast den 3 april kl. 13-17, till Gustaf III:s Antikmuseum, entré Lejonbacken, Kungliga Slottet.

Syftet med tävlingen är att ge deltagarna möjlighet att fritt uttrycka hur man kan använda teckning idag och vad teckning kan vara.

Var och en av tävlingsdeltagarna disponerar följande ytor:

  • 2300 x 1050 mm (höjd x bredd) i form av en stående skärm. Skärmens bredd är totalt 2200 mm och ytan delas således lika mellan två medtävlare.
  • en liggande rektangulär glasmonter med max exponeringsyta på 400 x 870 mm samt exponeringshöjd på max 55 mm.

De tävlande väljer själva antalet verk, skisser, arbetshandlingar att visa inom sina ytor. Tävlingsbidragen inlämnas oglasade och utan passepartout. (Sökande kan löpande ta del av mer utställningsinformation om man samtidigt med ansökan anmäler sig till Konstakademiens nyhetsbrev, se www.konstakademien.se.)
Önskar man visa verk digitalt sker det efter särskild överenskommelse.

Tidplanen för tävlande är sammanfattningsvis följande:
7-20 februari inlämnas digital ansökan via Konstakademiens hemsida enligt de instruktioner som anges nedan samt i själva formuläret.
13 och 15 februari kl. 10-12 visar Kungl. Hovstaterna utställningsrummet i Gustaf III:s Antikmuseum för sökanden. Tävlingsförutsättningarna kan då granskas på plats. Anmälan till visning sker elisabeth.alsheimer@konstakademien.se. Anmäl deltagande senast 10/2.
9-10 mars kl. 9-16 finns möjlighet att inlämna ett fysiskt arbetsprov till Konstakademien. Detta är frivilligt för den som önskar komplettera den digitala ansökan. Formatet på den inlämnade teckningen får inte överskrida 100 x 100 cm.
17 och 20 mars hämtas inlämnat fysiskt arbetsprov.
Senast 20 mars meddelas de tio sökanden som antagits till tävlingen.
3 april kl. 13-17 inlämnas de nominerade tävlingsbidrag till Gustaf III:s Antikmuseum, entré Lejonbacken, Kungliga Slottet.
27 april äger förhandsvisning rum med särskilt inbjudna gäster rum i närvaro av Hans Majestät Konungen.
28 april öppnar utställningen för allmänheten.
6 juni tillkännages och utdelas vid en publik ceremoni de tre stipendiaterna som tilldelas 100.000 kronor vardera.
Utställningen pågår till och med den 25 juni. Samtliga tio tävlingsdeltagare får utställningsersättning enligt statliga MU-avtalet.

Instruktion för digital ansökan
De som önskar delta endast i teckningstävlingen använder bara formuläret DEN TÄNKANDE HANDEN.
OBSERVERA! De unga konstnärer och konststudenter som både önskar delta i teckningstävlingen och ansöka om akademiens övriga utlysta stipendier måste också fylla i formuläret UNGA KONSTNÄRER.

Digital ansökan insänds senast måndagen den 20 februari kl 24:00 via den särskilda ansökningstjänsten på Konstakademiens hemsida (www.konstakademien.se). Ansökningsformuläret öppnar tisdagen den 7 februari.
Samtliga sökanden ombeds att med egna ord beskriva sitt förhållande till teckning och hur det praktiseras i arbetet. Beskriv också bakgrunden till de bifogade arbetsproverna (verk, skisser, arbetshandlingar etc.) om detta är relevant för ansökan. Sökande konstnärer får gärna kortfattat beskriva val av uttryck, material och medier utöver teckning. Textens maxgräns är 2.000 tecken inklusive blanksteg.

Var noga med att följa nedan angivna format och filstorlekar (angivna även i blanketten) för uppladdning av filer och bildmaterial:
– 1-7 bilder i jpg-format om max 2 mb/bild.
– direktlänk (ej lösenordsskyddad) till Youtube eller motsvarande med max 2 filmtrailers på max tre minuter vardera.
– CV laddas upp som PDF (max 2 sid.).

Beslut kungörs tidigast den 1 april 2017 på Konstakademiens hemsida och i porten på Fredsgatan 12. Stipendiaterna meddelas även per brev. Avslag meddelas ej.
Beslut om deltagare i tävlingen kungörs tidigast den 1 april på Konstakademiens hemsida och i porten på Fredsgatan 12. De nominerade till tävlingen kontaktas den 20 mars och skall inlämna tävlingsbidrag enligt den särskilda instruktionen ovan senast den 1 april. Avslag meddelas ej.

 

Bakgrund

Kongl. Ritarakademien, Sveriges äldsta nationella akademi, grundades på Stockholms slott den 10 mars år 1735. Undervisning i teckning för blivande målare, skulptörer och arkitekter anordnades. Teckningen var och är grunden för analysen, förståelsen, idéerna och skapandet. Det kungliga intresset för de visuella konsterna är sedan Konstakademiens första början obrutet.
Nu återupptas även en tradition från den nära historien genom att skapa en stipendietävling med tillhörande utställning på Kungliga Slottet som knyter an till Unga Tecknares årliga utställningar på Nationalmuseum, vars deltagare fick sin särskilda uppskattning och uppmuntran av Hans Majestät Konungens farfar, Kung Gustav VI Adolf.
DEN TÄNKANDE HANDEN är titeln för återkommande teckningstävling som vänder sig främst till unga konstnärer och arkitekter även under utbildning.
Syftet är att uppmärksamma den särskilda kunskap som samspelet mellan öga och hand ger, för att utveckla tänkandet och den kreativa förmågan. Avsikten är att höja statusen på visuell gestaltning.
När teckning inte längre finns som obligatoriskt ämne i skolan förlorar unga människor möjlighet att tidigt utveckla dessa färdigheter som en egen form av tänkande. Teckning som hjälpmedel är dock inte förbehållet konstnärer och arkitekter. För att ta dagens bildsamhälle på allvar krävs att fler yrkesgrupper får del av detta sätt att söka kunskap. Teckning är den goda berättelsens medium och ger grunden för att beskriva komplicerade begrepp och sammanhang.
Utvecklingen av unga människors färdigheter kräver att en kreativ och abstrakt föreställningsförmåga uppmuntras oavsett ämne och inriktning. Den underlättas av en förståelse för och insikt om tecknandets betydelse. Tecknandet och därmed tänkandets process söker svaren på vad som verkligen är viktigt, på vad som är väsentligt.
DEN TÄNKANDE HANDEN är ett projekt som är planerat att återkomma årligen under cirka tio år.

Susanna Slöör
Ständig sekreterare
Konstakademien

THE THINKING HAND – His Majesty the King’s awards competition for young draughtsmen

The Royal Court of Sweden, in collaboration with the Royal Academy of Fine Arts (the Royal Academy), hereby invites participants to a competition for young draughtsmen who think with their hand.

Following an application procedure, the Royal Academy’s Grants Committee will nominate ten contestants to present their competition entries at an exhibition. This will take place in Gustav III’s Museum of Antiquities at the Royal Palace, and will open to the public on 28 April 2017.

A jury will assess the drawings in the exhibition and select three winners, whose names will be announced on 6 June. The three winners will be awarded SEK 100,000 each from Elisabeth and Gustaf Douglas’ Scholarship Fund, instituted on the occasion of His Majesty the King’s 70th birthday in 2016. The fund is managed by the Royal Academy.

The competition is open to young draughtsmen, born in 1980 or later, who work with visual interpretation and visually processed thinking. Applicants can be active within art, architecture, fashion, design, illustration, gaming or some other related area.

Applications and nominations will proceed in two steps:

  1. A digital application is submitted along with digital work samples 7–20 February. Those who wish may supplement their digital application with a physical work sample (measuring 100 cm x 100 cm maximum), to be delivered to the Royal Academy 9–10 March. Application forms are HERE. English translation HERE.
  1. The ten applicants who have been nominated for the competition exhibition will be notified by 20 March and will receive further instructions. Competition entries are then to be delivered, by 3 April (13.00–17.00), to Gustav III’s Museum of Antiquities on Lejonbacken at the Royal Palace.

The purpose of the competition is to give participants the opportunity to express freely how drawing can be used today, and what drawing can be today.

 

Each participant in the competition will be able to use the following surface/space

– 2300 x 1050 mm (H x W) in the form of a vertical screen. The total width of the screen is 2200 mm, meaning that its surface will be shared by two participants.

– one horizontal, rectangular vitrine with a maximum display surface of 400 x 870 mm and a height of 55 mm maximum.

Participants choose the number of works, sketches and work documents to show within their allocated space. Entries must be submitted without glass or passe-partout. (Applicants can receive more exhibition information on a continuing basis if they subscribe to the Royal Academy’s newsletter at the same time as they make their application, see www.konstakademien.se.)

Those wishing to show digital works may do so following a special agreement.

 

In summary, the timetable for the competition is as follows:

On 7–20 February, digital applications are submitted via the Royal Academy’s website according to the instructions below and on the digital form itself.

On 13 and 15 February, between 10.00 and midday, the Royal Court will show the exhibition space in Gustav III’s Museum of Antiquities to applicants. Physical and other conditions for the competition can thus be seen in loco. Appointments for seeing the space must be made with elisabeth.alsheimer@konstakademien.se. Appointments must have been made by 10 February.

On 9–10 March, between 09.00 and 16.00, physical work samples can be delivered to the Royal Academy. This is a voluntary procedure for any applicant who wishes to supplement their digital application. The size of the physical sample may not exceed 100 x 100 cm.

On 17 and 20 March, delivered physical work samples will be collected.

On 20 March at the latest, the ten applicants who have been nominated to the competition will be announced.

On 3 April, between 13.00 and 17.00, the nominees’ competition entries are to be delivered to Gustav III’s Museum of Antiquities on Lejonbacken at the Royal Palace.

On 27 April a preview will be held for specially invited guests, in the presence of His Majesty the King.

On 28 April the exhibition will open to the public.

On 6 June the three winners will be announced at a public ceremony where they will be awarded SEK 100,000 each.

The exhibition will continue until 25 June. All ten participants will receive compensation in accordance with the MU agreement on originators’ right to compensation.

 

Instructions for digital applications

Applicants who wish only to participate in the drawing competition only need to fill in THE THINKING HAND form.

NOTE that young artists and art students wishing to participate in the drawing competition and apply for the other grants announced by the Royal Academy have to fill in the YOUNG ARTISTS form as well.

Digital applications must be submitted by midnight on Monday 20 February via the special application service on the Royal Academy’s website (www.konstakademien.se). The application form will be available from Tuesday 7 February.

All applicants will be asked to describe, in their own words, their relationship to drawing and how this relationship applies to their work. They will also be asked to give background information about the included work samples (works, sketches, work documents etc), if this is relevant to the application. Applying artists are welcome to describe briefly their choices of expression, materials and media in addition to drawing. This description must not exceed 2000 characters including spaces.

Make sure you observe the below limitations on formats and file sizes (these are also specified on the form) for uploading of files and images:

– 1-7 images in jpg format, maximum 2 MB/image

– Direct link (not password protected) to YouTube or similar source, with a maximum of 2 video clips of 3 minutes each

– CV, diploma/degree certificate, certificate of enrolment to be uploaded as PDF files (max 2 pages per category). 

Award decisions will be announced on 1 April 2017 at the earliest, on the Royal Academy’s website and in the entrance to its building on Fredsgatan 12. Grantees will also be notified individually by letter. Applicants who have been turned down will not be notified separately.

The decision on participants in the competition will be announced on 1 April at the earliest, on the Royal Academy’s website and in the entrance to its building on Fredsgatan 12. Those nominated to the competition will be contacted on 20 March, and have to submit their competition entries, in accordance with the special instructions above, by 1 April. Applicants who have been turned down will not be notified.

 

Background

Kongl. Ritarakademien (the Royal Academy of Draughtsmen), Sweden’s oldest national academy, was instituted at the Royal Palace in Stockholm on 10 March 1735. The academy offered teaching in draughtsmanship for future painters, sculptors and architects. Drawing was and is the basis of analysis, understanding, ideas and the creative act. The Royal Family’s interest in the visual arts has been constant and consistent since the very earliest days of the Royal Academy.

The present competition also resumes a tradition from recent history, by creating an awards competition with an associated exhibition at the Royal Palace that ties in with the annual Unga Tecknare (young draughtsmen) exhibitions at Nationalmuseum, whose participants received special appreciation and encouragement from His Majesty the King’s grandfather, King Gustav VI Adolf.

THE THINKING HAND is the name of a recurring drawing competition intended mainly for young artists and architects, even those still in training.

The aim is to highlight the special knowledge that the interplay between eye and hand affords, and which develops thinking and creative ability. The longer term goal is to raise the status of visual interpretation.

With drawing no longer a compulsory subject at school, young people miss the opportunity to develop these skills early on, as an independent form of thinking. But drawing as an aid is not restricted to artists and architects. In order to take today’s visual society seriously, we need more groups of professionals who know and understand this way of seeking knowledge. Drawing is the medium of good storytelling, and provides the basis for describing complicated concepts and contexts.

The development of young people’s skills requires encouraging an ability for creative and abstract imagining regardless of subject and specialisation. This is facilitated by an understanding of and insight into the significance of drawing. The process of drawing, and thus of thinking, seeks the answers to what is really important, to what is essential in each context.

THE THINKING HAND is a project that is intended to recur annually for a period of approximately ten years.

 

Susanna Slöör

Permanent Secretary

The Royal Academy of Fine Arts

Stäng meny
X